ANBI informatie

Naam
Stichting Ondersteuning Oecumenische Gemeenschap Emmaüs te Ede

RSIN of fiscale nummers
Stichting Ondersteuning Oecumenische Gemeenschap Emmaüs te Ede:
RSIN: 865906890

Protestantse gemeente van bijzondere aard Emmaüs te Ede:
RSIN: 866528908
KvK-nummer: 93790910

Diaconie Protestantse gemeente van bijzondere aard Emmaüs te Ede:
RSIN: 866528933
KvK-nummer: 93790945

Contactgegevens
De Stichting is gevestigd aan de Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JR Ede

Postadres
Van Steenbergenweg 20, 6716 MH Ede

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Oecumenische Gemeenschap Emmaüs te Ede, die gevormd wordt door een samenwerking (“de Samenwerking”) tussen de Protestantse gemeente van bijzondere aard Emmaüs te Ede (“PG Emmaüs”), de Protestantse gemeente te Ede, de Rooms-katholieke Parochie Zijne Heiligheid Titus Brandsma te Ede (“Parochie”) en diverse afdelingen uit Ede en de omgeving van Ede van Vrijzinnigen Nederland. Het ondersteunen vindt primair plaats door

  1. het beschikbaar maken en in stand houden van het kerkelijk centrum Emmaüs en faciliteiten aan de Laan der Verenigde Naties 94 te Ede,
  2. het bevorderen van kerkelijke en maatschappelijk relevante activiteiten vanuit de Oecumenische Gemeenschap Emmaüs, en
  3. het verrichten van werkzaamheden, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Om het doel te bereiken zal de Stichting onder meer:

  • samenwerken met personen of instellingen die werkzaam zijn op hetzelfde gebied;
  • subsidies aanvragen en financiële middelen verwerven van fondsen en particuliere bronnen;
  • samen met de Oecumenische Gemeenschap Emmaüs te Ede, de Gemeente Ede en maatschappelijke organisaties in de Gemeente Ede initiatieven ontwikkelen voor, en een plek te bieden aan sociale en maatschappij-ondersteunende activiteiten.

De Stichting en de Oecumenische Gemeenschap Emmaüs maken bij hun werkzaamheden geen onderscheid wegens ras, nationaliteit, geslacht of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. De Stichting streeft niet naar het maken van winst.

De Stichting is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet  inzake rijksbelastingen (Awr) te zijn en wil daarom als zodanig gerangschikt zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Via deze link is het beleidsplan beschikbaar.

Bestuurders
Atze Jan van der Goot, voorzitter
Janet Petra Mol-Dijkstra, secretaris
Johannes Jacobus Boot, penningmeester
Maarten Jan van der Dussen, lid

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten geen materiële beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.
Kosten worden verantwoord in de financiële administratie en jaarlijkse rapportage.

Uitgeoefende activiteiten
Op 1 december 2023 is de oprichtingsakte van de Stichting gepasseerd bij Van Putten Van Apeldoorn Notarissen.
Inmiddels is het beleidsplan van de Stichting vastgesteld.
Tevens zijn noodzakelijk elementen als overeenkomsten met huurders, verhuurders, energielevering aan het Kerkelijk Centrum Emmaüs in gang gezet.

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt van 1 december 2023 tot en met 31 december 2024.
De Stichting zal aanvang 2025 de financiële verantwoording publiceren.